Kodeks postępowania dostawcy

1. Wprowadzenie

KOMPAN jest mocno zaangażowany w zrównoważony rozwój; ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. W rezultacie KOMPAN Group zobowiązał się do przestrzegania reguł United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org) . KOMPAN oczekuje, że wszystkie jego przedsięwzięcia będą zgodne z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych i regułami obowiązującymi w krajach w których jego biznes jest zlokalizowany. Jako światowy lider rynku w swojej podstawowej działalności, KOMPAN silnie wierzy, że wspólne korzyści KOMPAN i jego dostawców spełniają teraźniejsze i przyszłe wymagania rynków i społeczeństw. Wymaga to wykazania odpowiedzialności za osoby, które uczestniczą w procesie produkcji i dystrybucji produktów i usług.

Aby dosadnie przedstawić te poglądy swoim dostawcom, KOMPAN stworzył Kodeks zachowania dostawcy KOMPAN. Kodeks ten definiuje odpowiedzialność społeczną i wymagania Grupy KOMPAN dla dostawców. Jako warunek konieczny do współpracy z KOMPAN, oczekujemy od dostawców spełnienia tych oczekiwań.  Intencją KOMPAN jest aby utrzymać ten kodeks zgodnie z duchem konstruktywnego dialogu i partnerstwa z dostawcami, z korzyścią dla obu stron. W kodeksie, pojęcie KOMPAN nawiązuje do wszystkich firm KOMPAN Group.

2.  Ogólne wymagania wobec dostawców KOMPAN

2.1. Obszar zastosowania

Kodeks zobowiązuje dostawców i wszystkie grupy dostawców (dalej „Dostawca”). Dostawca powinien poinformować wszystkie grupy firm na temat ich zobowiązania związanego z Kodeksem, Dostawca jest odpowiedzialny w stosunku do KOMPAN za przestrzeganie Kodeksu przez wszystkie grupy firm z którymi współpracuje.

2.2. Obowiązki ogólne

Dostawca powinien być odpowiedzialnym za wszystkie przedsięwzięcia, tak aby gwarantowały one przestrzeganie Kodeksu, bez zbędnych opóźnień, dostawca powinien przestrzegać wszystkich praw obowiązujących lokalnie. Dostawca jest całkowicie odpowiedzialny za koszty przestrzegania Kodeksu. Jeżeli KOMPAN znajdzie albo podejrzewa o incydenty nieprzestrzegania Kodeksu przez dostawce i KOMPAN poinformuje dostawce o tym, KOMPAN oczekuje, że dostawca przeanalizuje i naprawi problem nieprzestrzegania Kodeksu najszybciej jak to możliwe w wyznaczonym czasie. Jeżeli dostawca nie wykaże woli poprawy danych problemów, KOMPAN rozważy wypowiedzenie współpracy z takim dostawcą. Każde wypowiedzenie współpracy z tych przyczyn pomiędzy KOMPAN Group a Dostawcą jest traktowane jako wypowiedzenie współpracy z winy dostawcy i nie upoważnia Dostawcy do jakiejkolwiek rekompensaty. Jeżeli Dostawca używa poddostawcy dla dostaw dla KOMPAN i/lub jest dystrybutorem albo hurtownikiem w stosunku do KOMPAN, Dostawca powinien dołożyć wszelkich starań aby poddostawca również przestrzegał Kodeksu.  

2.3.Audyt terenu

KOMPAN może dokonać niezapowiedzianego audytu na terenie Dostawcy, włącznie z obiektami produkcji aby zweryfikować czy dostawca postępuje zgodnie z Kodeksem. 

Audyty pochodzenia produktów mogą być przeprowadzone przez pracownika firmy KOMPAN lub firmy trzeciej wyznaczonej przez KOMPAN. 

Aby zweryfikować czy Dostawca przestrzega Kodeksu, Dostawca powinien być przygotowany do udostępnienia dostępu firmie KOMPAN do istotnych i potrzebnych informacji i dokumentacji, podczas audytu. Wszyscy audytorzy przeprowadzający audyt pochodzenia produktów są zobowiązani klauzulą poufności na piśmie. Wszystkie informacje i rezultaty uzyskane w trakcie audytu pochodzenia produktów będą utrzymane poufnie przez KOMPAN i będą udostępniane tylko i wyłącznie Dostawcy. KOMPAN będzie używał tych informacji tylko i wyłącznie do potrzeb wewnętrznych.

3. Kontakt

W sprawie ogólnych pytań i komentarzy związanych z Kodeksem, Dostawcy mogą kontaktować się z biurem zaopatrzenia KOMPAN.

4. Postawa Dostawcy

4.1 Praca Nieletnich 

KOMPAN przestrzega prawa dzieci do edukacji i rozwoju. Dlatego, KOMPAN nie akceptuje wykorzystywania nieletnich do pracy w pełnym wymiarze czasowym przez Dostawców. Uwzględnia to zatrudnianie dzieci poniżej 15 roku życia, dzieci młodszych niż prawowite minimum, albo dzieci objętych wiekiem obowiązkowej edukacji. 

Nieletni (dzieci pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) mogą być zatrudnieni przez Dostawce tylko i wyłącznie po zapewnieniu, że praca ta jest zgodna z prawem lokalnym i konwencją o minimalnym wieku pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W ogóle, wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia: nie mogą być zatrudnione w środowisku niebezpiecznym* i nie mogą pracować w trakcie nocy. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia są upoważnione do większej ilości przerw niż osoby dorosłe. 

*Uwaga: Za niebezpieczne środowisko pracy uważa się, naturę i przyczyny, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu, szkodzić bezpieczeństwu i moralom dziecka.

4.2 Dyskryminacja

KOMPAN respektuje różnice kulturowe i nie współpracuje z Dostawcami, jeżeli Dostawca dyskryminuje w pracy ze względu na; rasę, religie, płeć, wiek, obywatelstwo lub orientacje seksualną. Pracownicy Dostawcy nie mogą być narażeni na jakiekolwiek kary fizyczne, groźby przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej, przemocy werbalnej lub maltretowania w miejscu pracy albo miejscach i w sytuacjach związanych z pracą.

4.3 Praca Przymusowa

Kodeks nie pozwala na pracę przymusową lub mimowolną dla Dostawcy. Uwzględnia to przymusową prace więźniów, pracę z wymuszoną umową, niewolnictwem i inne formy pracy, które są realizowane wbrew woli i możliwości zatrudnionego.

KOMPAN nie toleruje zatrudnienia, które ogranicza pracownika poprzez wygórowane zobowiązania, na przykład zatrudnienie poprzez agencje pracy, które pobierają opłatę od pracownika.

4.4 Środowisko Pracy

KOMPAN wspiera podstawowe prawa człowieka do zdrowych warunków pracy.

Dostawca musi zapewnić dobre i bezpieczne warunki pracy, które spełniają wszystkie obowiązujące prawa i reguły. Jako minimum: pracownicy nie mogą być narażeni na prace niebezpieczną bez bycia odpowiednio zabezpieczonym. Pracownicy muszą być zaopatrzeni w sprzęt ochronny i muszą być przeszkoleni z odpowiedniego użytkowania tego sprzętu. 

We wszystkich obiektach muszą być przestrzegane obowiązujące prawa i reguły dotyczące bezpieczeństwa jak również ochrony przeciwpożarowej – i alarmów przeciwpożarowych. Obiekty muszą być odpowiednio oświetlone i mieć odpowiedni system wentylacji. 

Wszystkie materiały niebezpieczne muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu i muszą być używane w sposób bezpieczny.

Wszystkie urządzenia muszą być odpowiednio utrzymane i osłonione. 

Obiekty do spożywania posiłków, wypoczynku i spania, jeżeli dostępne musza być utrzymane w czystości i bezpieczeństwie. 

4.5 Godziny pracy i wynagrodzenie

KOMPAN uznaje potrzebę do rozsądnego balansu pomiędzy godzinami pracy a czasem wolnym dla pracowników. 

Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, maksymalny wymiar pracy u Dostawcy to 48 godzin na tydzień plus maksymalnie 12 nadgodzin. Wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość jednego dnia wolnego w przeciągu siedmiu dni, chyba że prawa/reguły narodowe stanowią inaczej.

Wynagrodzenie za pracę i nadgodziny powinny być zgodne z obecnym prawem i regułami w danym państwie. Potrącenia w należytym wynagrodzeniu ze względu na obowiązujące w firmie system kar nigdy nie powinny naruszać pensji podstawowej. 

4.6 Prawo do tworzenia związków zawodowych i zbiorowych negocjacji 

Dostawca nie może ingerować w prawo pracowników do tworzenia i dołączania do związków zawodowych i negocjacji zbiorowych. Oznacza to, że Dostawca musi uznawać prawo jego pracownika do dołączenia i tworzenia związków zawodowych. Jeżeli związki zawodowe nie są dozwolone w danym miejscu, albo tylko i wyłącznie dozwolone są organizacje państwowe, Dostawca powinien umożliwić alternatywne środki aby pracownicy mieli dostęp do przedyskutowania spraw związanych z pracą wraz zarządem.   

4.7 Prawo do prywatności

Dostawca powinien przestrzegać prawa do prywatności, gdy zbiera on lub przetrzymuje informacje prywatne lub monitoruje swoich pracowników.

4.8 Środowisko

Względy środowiskowe są integralną częścią poczynań biznesowych KOMPAN. Dostawca powinien zobowiązać się do zredukowania swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne podczas swojego procesu produkcji.

Zapobieganie Zanieczyszczenia i Redukcja Zasobów.

Dostawca powinien unikać zanieczyszczenia i aktywnie dążyć do redukcji konsumpcji materiałów.

Materiały chemiczne i niebezpieczne.

Dostawca powinien zapewnić, że materiały chemiczne i niebezpieczne są użytkowane i przetrzymywane w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Poziomy emisji 

Dostawca powinien zobowiązać się, że emisja i użytkowanie chemikaliów organicznych, aerozoli, środków żrących, pyłów, chemikaliów niszczących powłokę ozonową i spalanie będą scharakteryzowane, monitorowane, kontrolowane i traktowane zgodnie z prawem dotyczącym ścieków i odpadów stałych.

Ścieki i odpady stałe

Dostawca powinien zapewnić, że ścieki i odpady stałe wygenerowane podczas produkcji i przez ośrodki sanitarne będą monitorowane, kontrolowane i traktowane zgodnie z prawem dotyczącym ścieków i odpadów stałych.

Recykling i ponowne wykorzystywanie materiałów i produktów. 

Dostawca powinien przyczyniać się do recyklingu i do ponownego wykorzystywania materiałów i produktów do możliwych rozmiarów i stosować się do specyfikacji KOMPAN 

4.9 Korupcja

Korupcja i łapówki są uznawane jako bariery zrównoważonego rozwoju i wolnego handlu. KOMPAN nie akceptuje tych praktyk i dlatego nie oferuje i nie akceptuje jakichkolwiek nadmiernych opłat w żadnych z naszych biznesowych transakcji. Oczekujemy od naszych Dostawców aby postępowali w ten sam sposób.