Seattle Space Needle, USA

Texas, Seattle 60601, USA