Zdrowie i Polityka Bezpieczeństwa

Staramy się bezustannie poprawiać to w jaki sposób zapobiegamy, wykonujemy i zarządzamy sprawami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem w KOMPAN.

Skupiamy się na:

Zdrowiu i bezpieczeństwie aby uniknąć jakichkolwiek kontuzji i chorób w miejscu pracy. 
Postępowaniu zgodnie z prawnymi regulacjami dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, innymi programami firmy i regulacjami do których firma jest zobowiązana.
Efektywnym i aktywnym zaangażowaniu wszystkich pracowników w system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć te cele, zarząd firmy KOMPAN podejmuje następujące czynności:

nieustanne podążanie za zaaplikowanymi regulacjami organizacyjnymi i pracy, zintegrowanie i koordynowanie zasad BHP jako część obowiązków każdego pracownika. 
Identyfikowanie i kontrolowanie w sposób nieprzerwany i wykwalifikowany jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, uszkodzeń sprzętu i miejsca pracy. Takie czynności powinny zawierać odpowiednie środki aby ograniczyć ryzyko i informować pracowników i innych ludzi związku z tym.
Szkolić pracowników aby zwiększyć ich świadomość i wiedzę na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Upewnić się, że wszystkie instytucje związane z KOMPAN podążają za wytycznymi BHP, np. dostawcy, klienci, goście i społeczeństwo i pracować razem z nimi związku z tą problematyką.
Jako część nieustannego procesu poprawy, KOMPAN ustanawia i kontroluje wytyczne i cele BHP. 
KOMPAN przeprowadza ciągłe audyty jakości i bezpieczeństwa systemów kontroli, aby upewnić się, że polityka bezpieczeństwa i jej cele są nieustannie poprawiane i dostosowywane do wymogów społeczeństwa.

KOMPAN i ONZ "Global Compact"

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat praw dziecka, wśród innych spraw na temat, praw dzieci do zabawy jako ich fundamentalne prawo i rozwój. KOMPAN popiera te same zasady i jedną z naszych podstawowych zasad jest to, że nasze produkty przede wszystkim dają dzieciom ich uniwersalne prawo do zabawy. 

Od samego początku, my w KOMPAN przyczynialiśmy się do poprawy warunków życia dzieci i pracowaliśmy na rzecz praw dzieci do nauki i rozwoju. KOMPAN wybrał inicjatywę w sprawie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na spotkaniu UN’s Global Compact i pracujemy nad tym aby wprowadzić 10 obowiązujących reguł. Dołączyliśmy do UN Global Compact w 2011. 

Nasza społeczna odpowiedzialność tworzy naturalną część KOMPAN – jednocześnie w biznesie i w naszej organizacji. Wierzymy, że możemy stworzyć dochodowy biznes i spełniać społeczną odpowiedzialność biznesu w tym samym momencie. Dlatego też priorytetem dla KOMPAN jest aby odpowiedzialność społeczna obejmowała wszystkie aktywności naszej firmy – rozwój, sprzedaż, kupno, produkcje, dostawę i inwestycje których dokonujemy. 

Dla firmy KOMPAN ważnym jest aby przestrzegać duńskich, amerykańskich i międzynarodowych praw i standardów produktów w naszym obszarze biznesu, jak również ulepszać wartości na których są one oparte. Na przykład bardzo ważnym jest aby zbilansować ryzyko i wyzwania związane z bezpieczeństwem produktu tak aby nadal był on pełen zabawy i spełniał rolę edukacyjną. 

Prawa Człowieka

Przez dekady, radość dzieci i dorosłych prowadziła nas do rozwoju wielkich pomysłów i rozwiązań w zabawie i sporcie. Starannie badaliśmy sposób w jaki dzieci się bawią i zbudowaliśmy na tym wiedzę, która stworzyła KOMPAN liderem rynku. Z naszych badań, wiemy co motywuje i rozwija ludzi od lat niemowlęcych po dorosłość na różnych etapach rozwoju. 
Nasze spostrzeżenia potwierdzają, że Twoja aktywność fizyczna rozwija Ciebie jako jednostkę i Twoje umiejętności życia w społeczeństwie, zdolność do nauki i bycia zdrowym. Jednakże w dzisiejszych czasach 1 na 4 dorosłych i 8 na 10 nieletnich w skali światowej są niewystarczająco aktywni fizycznie. W rezultacie, koszty ochrony zdrowia w społeczeństwie rosną. 
Osoby rządzące są zaniepokojone i szukają sposobów aby zwalczyć bezczynność wśród ludzi. Coraz to więcej osób mieszka w ograniczonej przestrzeni z małą ilością czasu na aktywność fizyczną, miasta mają wielkie wyzwanie. 
W KOMPAN wierzymy, że wszyscy ludzie bez względu na ich wiek i możliwości, powinni doświadczać radości z ruchu i powinni mieć możliwość i dostęp do darmowej zabawy i ćwiczeń fizycznych. 
Będziemy wspierać i respektować międzynarodową kartę praw człowieka w zakresie naszych możliwości i możemy zapewnić, że nie jesteśmy współsprawcami nadużyć praw człowieka poprzez:

Budowanie kompetencji w zakresie praw człowieka w odpowiednich częściach organizacji
Korzystanie z analizy państw i ocenianie sytuacji praw człowieka w państwach w których mamy albo planujemy budowę obiektów produkcyjnych.
Branie udziału w dialogu na temat praw człowieka z osobami powiązanymi z Grupą KOMPAN, włącznie z organizacjami pozarządowymi i dostawcami. 
Respektujemy prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i do brania udziału w negocjacjach grupowych. 
W krajach w których pracownicy nie mają prawa do wolnego wyboru związków zawodowych z przyczyn prawnych, albo ustanowienie związku zawodowego jest nie możliwe, firma zorganizuje dla pracowników możliwość spotkanie się z zarządem i dyskusji na tematy związane z pracą.
Dążymy do walki z każdym rodzajem przymusowej pracy poprzez: 

Zapewnienie, że wszyscy pracownicy mają umowy zatrudnienia albo są związani innymi porozumieniami, które doprecyzowują warunki zatrudnienia i warunki wypowiedzenia, ukazując aspekt dobrowolnego zatrudnienia. Testy zdrowotne nie mogą być użyte jako czynniki dyskrimunjące.
Staramy się aktywnie walczyć z pracą nieletnich poprzez:

zapewnienie, że każde dziecko zatrudnione jest starsze niż wiek wymagany do ukończenia obowiązkowego nauczania, starsze niż 15 lat i jest starsze niż minimalny prawnie określony wiek pracy.
Poza tym młodzi ludzie, pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, nie mogą brać udziały w pracy niebezpiecznej, nie mogą pracować w trakcie nocy i powinni mieć więcej przerw niż pracownicy powyżej 18 roku życia.
Te wymagania dotyczą również firm, które dostarczają swoje produkty do KOMPAN.

W specjalnych warunkach, zatrudnienie dzieci w wieku lat 14 jest możliwe, gdy jest to zgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy i lokalne przepisy stanowią, że posiadanie pracy oznacza najlepszą możliwość zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju. Jednakże, praca ta musi być lekka i niepełnym wymiarze czasowym i w tym samym czasie musi być zapewniony dostęp do edukacji. W takim przypadku zatrudniający musi blisko współpracować z dzieckiem i jego/jej rodzicami, jak również z atestowanymi międzynarodowymi i narodowymi organizacjami aby zagwarantować bezpieczeństwo dziecka.  

Zlikwidujemy dyskryminację z miejsc pracy poprzez: 

Zapewnienie, że nieobiektywne dyskryminacyjne traktowanie nie wystąpi w związku zatrudnieniem, karierą, przyszłą edukacją, dymisjami itp. 
Będąc niechętnymi do użycia testów zdrowotnych. Tylko najbardziej potrzebne testy będące wymogiem prawnym, będą realizowane. Testy medyczne nie powinny być używane w kwestiach dyskryminacyjnych.

Przeciw łapówkarstwu 

Walczymy z korupcją, włączając w to wymuszenia i przekupstwa.

Korupcja jest jednym z największych istotnych przeszkód dla sprawiedliwego handlu i także największym zagrożeniem dla wyeliminowania ubóstwa na Świecie. W związku z powyższym będziemy pracować przeciw korupcji i łapówkarstwu. 
Branie udziału w korupcji i w łapówkarstwie jest nie zgodne z zasadami bycia zatrudnionym w KOMPAN. Wszyscy pracownicy w KOMPAN powinni unikać sytuacji w której osoby partnerzy z którymi współpracujemy biorą udział w korupcji lub łapówkarstwie. Jeżeli są podstawy aby podejrzewać taki proceder, manager powinien zostać natychmiast poinformowany. Wymaganym jest aby poinformować jednego z przełożonych, jeżeli prezent zaakceptowany lub zaoferowany jest niestosowny i wykracza poza przyjęte normy biznesowe. 
KOMPAN wydał zasady dotyczące Etyki w Biznesie, skupiając się na detalach dotyczących reakcji, które powinny być zastosowane i wdrożone przez pracownika firmy KOMPAN. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad Etyki w Biznesie wydanych przez firmę.

Środowisko

KOMPAN jest zaangażowany w zrównoważony rozwój dla naszej planet. To oznacza, że wybieramy materiały do naszych rozwiązań zabawowych i sportowych, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko.
Kiedykolwiek jest to możliwe, KOMPAN używa drewna ze źródeł certyfikowanych FSC i unika dostawców, którzy dostarczają drewno ze źródeł wątpliwych i kontrowersyjnych. Konsekwentnie, produkty KOMPAN są produkowane z materiałów i poprzez technologie, które mają minimalny wpływ na środowisko. Nasze materiały są oceniane ze względu na ich wpływ na środowisko przed użyciem. 

KOMPAN przyczynia się do rozwoju ekologicznych technologii, materiałów, procesów zarządzania i zachowania. Jako część nieustannych procesów doskonalenia, ustanawiamy i kontrolujemy nasze ekologiczne cele i rezultaty. KOMPAN przeprowadza stałe kontrole i audyty jakości i środowiska, zapewniając, że nasza polityka ekologiczna i cele z nią związane są w ciągłym rozwoju i dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Szkolimy naszych pracowników na temat wpływu firmy na środowisko i my w KOMPAN jesteśmy zachęcani do aktywnej poprawy naszych starań na rzecz środowiska.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie dzieci i dorośli muszą być bezpieczni w trakcie używania rozwiązań KOMPAN. Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników, nieustannie przeprowadzamy audyty jakości i bezpieczeństwa naszych systemów kontroli, zapewniając, że polityka bezpieczeństwa i cele są ciągle ulepszane i rozwijane. 

Dążymy do wyeliminowania obrażeń i chorób i integrujemy i koordynujemy sprawy BHP jako obowiązek każdego z pracowników. Identyfikujemy i kontrolujemy potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia, wady techniczne sprzętu i miejsc pracy. Przystosowujemy odpowiednie środki aby ograniczyć takowe ryzyko i informować pracowników i innych ludzi związku z tym.